1

Chemické čistenie

Princíp chemického čistenia

Chemicky neupravená voda, primárna, alebo sekundárna so svojimi chemickými vlastnosťami pri prúdení výmenníkmi tepla (trubkovnicové, doskové, kondenzátory pri parných turbínach, chladiče vzduchu pri kompresoroch, rôzne chladiče) má sklon k tvorbe tvrdých a mäkkých  nánosov.Princíp čistenia teplovýmenných plôch a teplonosných okruhov je založený na rozpustení usadenín minerálnych produktov vzniknutých premenou anorganických látok z prechodnej a trvalej tvrdosti vody. Tvorba nánosov spôsobuje zhoršený prestup tepla tým, že sa zvýši tepelný odpor teplovýmennej plochy. Zvýšenie koncového teplotného rozdielu nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť výmenníka. Ak sa jedná o parné turbíny, tak o mernú spotrebu tepla a následne znížení výkonu parných turbín. Z týchto dôvodov je potrebné nánosy z teplovýmenných plôch pravidelne odstraňovať.

 

Ako čistiaci prostriedok – činidlo - je používaná zmes organických a minerálnych kyselín s obsahom špecifického a veľmi účinného pasivátora korózie spravidla na báze amínov. Na záver sa čistené zariadenie vypláchne prostriedkom neutralizujúcim zostatkovú kyslosť prípravku a podľa potreby ešte raz pasivuje.  Podmienkou účinnosti čistenia je, aby trubkovnice chladičov, doskové výmenníky, ekonomizery  všetky druhy chladičov a výmenníkov tepla boli prechodné pre cirkuláciu nášho čininidla.

 

Presné zloženie činidla, ako i spôsob prevedenia je predmetom obchodného tajomstva autora technológie a firmy.


Pri práci sa používajú certifikované chemikálie. Rozsah informácií je obsahovo pevne určený a tvorí ho tzv. Karta bezpečnostných údajov – KBÚ (Safety data sheet). Preto, že KBÚ a atest chemikálií sa vydáva pri nákupe chemikálií, bude poskytnuté pri prvej dodávke resp. pri prvom chemickom čistení výmenníkov.


Obvykle na čistenie teplovýmenných plôch od vodného kameňa a mäkkých nánosov využívame činidlo slabej organickej kyseliny za podpory stabilizácie prípadných koróznych javov.
Systém tohto čistenia má tieto výhody:

  •     proces je kontrolovateľný a šetrný
  •     čistením sa odstraňujú  všetky nánosy (mäkké, aj tvrdé)
  •     účinnosť čistenia je minimálne 70 % (u skôr inštalovaných trubiek, ktoré ešte neboli chemicky čistené – staršie ako 10 rokov) až 100 % (u novších trubiek)
  •     aplikácia inhibítora korózie počas realizácie čistenia
  •     prispôsobivosť k rôznym materiálom (farebné kovy, ušľachtilé kovy)
  •     nie je vždy nutná demontáž jednotlivých chladičov, doskových výmenníkov, ekonomizera, nevzniká nebezpečný odpad
  •     používané chemikálie nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky

 

Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia

Obsluha zariadenia a zamestnanci manipulujúci s chemikáliami sú vybavení osobnými ochrannými prostriedkami a preukázateľne poučení o vplyve použitých chemikálií na ich zdravie, bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia. Preskúšaní sú oprávnenou osobou, so zapísaním tejto skutočnosti do bezpečnostnej karty zamestnanca (Zápisník bezpečnosti práce).

 
„Úrad Priemyselného Vlastníctva Slovenskej Republiky č.: 222824  firme Achapur s.r.o. pridelil „OCHRANNÚ ZNÁMKU“ dňa 13. 10. 2008 prechemické čistenie teplovýmenných plôch od inkrustov a vodného kameňa s pomocou zmesí organických, alebo anorganických kyselín s prídavkom pasivátora korózie na báze amínov.“

 

Kontaktovať VZV SERVIS